E-porada

Pomysł na ten projekt to udostępnienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego każdemu u którego zrodzą się chodź najmniejsze wątpliwości co do skutków prawno podatkowych zdarzeń z życia codziennego czy przy prowadzeniu firmy.
 
Niestety wykonując zawód doradcy podatkowego często usilnie zmagam się ze efektami braku wiedzy w tym zakresie. W sytuacjach kiedy szkoda już nastąpiła jedyne co można zrobić to jej minimalizacja. Brak złożenia informacji o nabyciu spadku czy darowizny od najbliższej rodziny to tylko jeden z bardzo wielu jaskrawych przykładów.
 
Stąd koncepcja wyjścia do Was w najbardziej dostępnej formie. Internet stanowi nieprzebrane źródło informacji, trudno dziś wyobrazić sobie jak ludzie pozyskiwali je przed jego erą. Problemem jest raczej nadmiar danych oraz brak pełnej ich wiarygodności czy kompletności.
Dlatego wychodząc na przeciw tym którzy są z siecią co najmniej zaprzyjaźnieni postanowiłem uruchomić usługę bazującą właśnie na kontakcie w internecie.
Zaletą takiego rozwiązania jest dostępność usługi oraz łatwość kontaktu celem uzyskania dodatkowych informacji. Choć w moje opinii największą zaletą jest fakt, że zwracający się o poradę będzie zobowiązany przelać swoje myśli na formularz czyli rzeczowo opisać zdarzenie budzące jego wątpliwości (opisać stan faktyczny) oraz świadomie sformować pytanie.
Wady to konieczność posiadania dostępu do internetu, poczty elektronicznej ewentualnie skanera czy drukarki.
 
Oczywiście mam świadomość, że pomysł nie jest oryginalny i w internecie można znaleźć całe poratle zajmujące się podobną tematyką. Ponieważ przez pewien okres udzielałem odpowiedzi w ramach grupy medialnej zajmującej się tematyką prawną i podatkową, zauważam potrzebę stworzenia własnej oferty. Ukierunkowanej na klienta indywidualnego, mikro i małego przedsiębiorcę kontaktującego się z organami podatkowymi w Regionie Śląskim, który w konsekwencji może uzyskać również dalsze wsparcie już w mojej kancelarii.

Opis

Porada prawnopodatkowa – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawnopodatkowe. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania; Obejmuje także opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie

Oferta e-Porady

* Udzielanie w formie elektronicznej ,
    - porad,
    - wyjaśnień
z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
* Sporządzanie, w formie elektronicznej ,
    - zeznań i
    - deklaracji podatkowych
lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
* Sporządzanie w formie elektronicznej ,
    - pism
    - odwołań,
    - wniosków
w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
W formie artykułu popularyzującego wiedzę z zakresu prawa podatkowego

Tryb postępowania

(http://www.szklanny.eu/e-porada/regulamin-usug-elektronicznych.html).
- następnie na stronie (http://www.szklanny.eu/e-porada/fornularz-e-porada.html) wypełnić stosowny formularz. Pole " Imię i Nazwisko " nie podlega weryfikacji przy przygotowaniu porady.
- w ciągu jednego dnia roboczego od skierowania w/w zapytania otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą terminu przygotowania porady oraz wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny porady uwzględniany jest nakład pracy doradcy w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia .
- porada lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty.
- porada lub dokument wysyłany jest pocztą elektroniczną w formacie pdf a na życzenie w formie papierowej listem polecony.
- treść porad bez podania danych identyfikujących pytającego (za jego zgodą) będzie dostępna na stronie.
- każdy pytający może dokonać rejestracji na stronie i korzystać z porad udzielonych innym.