Dariusz Szklanny Doradca Podatkowy nr wpisu 10426
Kancelaria: 44-200 Rybnik ul. Henryka Wieniawskiego 1
www.szklanny.eu
Regulamin

§1

Regulamin określa rodzaje, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie  Doradztwa Podatkowego, oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innych ustaw.

 

§3

Użyte w regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

- Pytający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wystąpiła o udzielenie e-Porady czy zawarła umowę o Kompleksową Pomoc Prawnopodatkową ;

- Doradca – Dariusz Szklanny Doradca Podatkowy nr wpisu 10426 siedziba 44-200 Rybnik, ul. Henryka Wieniawskiego 1;

- Usługi - świadczone na rzecz Pytającego przez Doradcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu e-Porada. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa podatkowego polskiego i wspólnotowego Unii Europejskiej;

- Porada podatkowa – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawnopodatkowe. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania; Obejmuje także opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie

- Kompleksowa Pomoc Prawnopodatkowa – stała usługa obsługi Pytającego, polegająca na możliwości zadawania pytań („Zapytaj doradcę ”) jak i zamawiania porad podatkowych („e-Porada”).

 

§4

Zamawiając usługę, Pytający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Doradcę, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu .

 

§5

1. Korzystając z usług świadczonych przez serwis e-Porad Pytający wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Pytającego przez Doradcę w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis e-Porada

2. Podczas rejestracji na stronie www.szklanny.eu Pytający podaje następujące dane osobowe:

- login (Imię Nazwisko - fakultatywnie)

- adres poczty elektronicznej

- telefon (fakultatywnie)

3. Doradca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Pytających. Podane przez Pytającego dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Doradcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Pytający ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

4. Podanie danych osobowych przez Pytającego jest całkowicie dobrowolne. Doradca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Pytającego określonych danych osobowych . O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Pytający zostanie odrębnie powiadomiony.

5. Pytający wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Doradcę następujących danych technicznych i technologicznych:

- adres IP,

- wywołany adres internetowy (URL),

- adres internetowy, z którego Pytający przeszedł na strony serwisu

- rodzaj przeglądarki, z jakiej Pytający korzysta,

- innych informacji transmitowanych protokołem http.

§6

1. Usługi świadczone przez Doradcę polegają na:

a) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów strony

b) umożliwieniu korzystania z usługi „e-Porada", „ Kompleksowa Pomoc Prawnopodatkowej " na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczegółowych, dedykowanych danej usłudze.

2. Doradca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

a) Usługami płatnymi są „e-Porada” i Kompleksowa "Pomoc Prawnopodatkowa" w tym usługa "Zapytaj doradcę".

b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja na stronie, dostęp do bloga, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Doradcę treści strony. Doradca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

3. Usługa „ Zapytaj doradcę” polega na sporządzeniu informacji prawnopodatkowej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Pytającego. Informacja prawna opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Pytającego. Usługa sprzedawana jest wyłącznie w ramach Kompleksowej Pomocy Prawnopodatkowej.

4. Usługa „e-Porada" polega na sporządzaniu porady prawnopodatkowej dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Pytającego bądź na sporządzeniu dokumentu (wniosku interpretacyjnego, odwołania itp.) na zamówienie Pytającego. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji e-Porady czy też dokumentu. Usługa sprzedawana jest indywidualnie a także ramach Kompleksowej Pomocy Prawnopodatkowej (bez konieczności wstępnej analizy stanu faktycznego oraz wyceny i określenia terminu realizacji porady ).

 

§7

1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów strony oraz możliwości zadawania pytań Doradcy należy wypełnić wniosek rejestracyjny na stronie lub zamówić i wykupić wybraną usługę .

2. Rejestracja.

- Aby zarejestrować się i dostęp do wybranych zasobów strony należy na stronie „Rejestracja" wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

- Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Pytającego, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą.

- Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Doradcy

- Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji na stronie.

- Po zakończeniu procesu rejestracji Pytający otrzymuje dostęp swojego konta gdzie może składać zamówienia na wszystkie usługi.

- Zamówienia zapisywane są na koncie Pytającego oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączone są formularz do zapłaty oraz faktura proforma.

- Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Doradcę potwierdzenia o uznaniu konta bankowego.

3. W celu zlecenia wyceny usługi „e-Porada" rejestracja Pytającego nie jest konieczna. Pytający może skorzystać z niniejszej usługi za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.szklanny.eu (formularza „e-Porada").

4. Dostęp do konta Pytającego jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do całości serwisu, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, jest uruchamiany po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Doradcy kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Pytającego usłudze.

5. Pytający uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie.

6. Pytający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Pytającemu -konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).

7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Pytającego poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin .

 

§8

1. Doradca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Doradca zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji.

2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Doradcy. Doradca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Usługa może zostać opłacona:

- za pomocą przelewu bankowego,

- za pomocą przekazu pocztowego.

 

§9

1. W ramach usługi „e-Porada", porada lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Pytającego lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do Doradcy drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2. W przypadku skierowania zapytania o wycenę porady bądź dokumentu, Pytający w ciągu jednego dnia roboczego od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy doradcy w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Pytającego.

3. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia porady prawnopodatkowej będzie dokonywane za pośrednictwem konta Pytającego bądź drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Pytający może również otrzymać poradę bądź dokument w formie papierowej, przesłane listem poleconym na wskazany adres.

5. Doradca zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria doradztwa podatkowego. Porady jak i dokumenty sporządzane są jako działalność o charakterze popularyzujący wiedzę z zakresu podatków.

6. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Pytającego, pozostających w związku z poradą i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do trzech dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Pytającego serwisu. Doradca zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi.

7. Porada lub dokument („e-Porada") będą sporządzane w terminie ustalonym przez strony umowy (Pytającego i Doradcę) jednocześnie z wyceną usługi. W przypadku zlecenia w/w usług w ramach Kompleksowej Pomocy Prawnopodatkowej ustala się trzydniowy termin realizacji zamówienia.

8. Doradca zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Doradca może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.

9. Doradca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego oraz gdy zachodzi konieczność skierowania sprawy do stacjonarnej Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

§10

1. W ramach usługi „Zapytaj doradcę" Pytający zobowiązany jest do wpisania tytułu pytania, przedstawienia opisu sytuacji oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Odpowiedzi na pytania zadane przez Pytających www.szklanny.eu w ramach usługi „Zapytaj doradcę" mają charakter informacji , a nie porady prawnopodatkowej .

2. Doradca zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Pytającego sytuacji faktycznej. Doradca może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi „Zapytaj doradcę", w przypadku gdy treść pytania wskazuje na konieczność udzielenia porady porady prawnopodatkowej. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się:

- zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;

- kompleksowa ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Pytającego (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić w niniejszej sprawie", " jakie czynności należy podjąć", etc).;

- sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Pytającego i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;

- wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości.

3. Każdy kto zada pytanie, zakwalifikowane przez Doradcę jako „Zapytaj doradcę”, w dniu roboczym do godziny 12.00 otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi jeszcze w tym samym dniu. Na pytania zadane po godzinie 12 danego dnia odpowiedź zostanie udzielona w następnym dniu roboczym. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Doradca zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Pytającego nie może zawierać danych osobowych Pytających ani innych osób, podmiotów lub sygnatur akt spraw. Wszelkie dane osobowe Pytających albo innych osób, podmiotów i sygnatury akt będą usuwane z treści opisu stanu faktycznego przez Doradcę.

 

§11

1. Doradca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp. W takiej sytuacji zachodzi bowiem obawa o nieuprawnione wykorzystanie odpowiedzi na pytanie czy też treści opinii z naruszeniem praw autorskich.

2. Doradca zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Pytających, którzy zawarli umowę o świadczenie usług Kompleksowej Pomocy Prawnopodatkowej lub w ramach usługi „e-Porada" oraz zadali pytanie poprzez swoje konto bądź poprzez formularz zamieszczony na stronie „e-Porada"

3. Doradca zastrzega sobie prawo do:

- odesłania zapytania w ramach usługi „Zapytaj doradcę” lub „e-Porada” wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie porady,

- wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Doradcy znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w ramach usługi „Zapytaj doradcę”,

- odmowy udzielenia odpowiedzi bądź sporządzenia opinii w przypadku, gdy przedstawiony stan faktyczny nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu bądź gdy sytuacja wymaga pomocy stacjonarnej Kancelarii (m. in. zapoznanie się z aktami sprawy sądowej czy też administracyjnej, reprezentacja w sądzie i przed organami).

4. Informacji, o których mowa w ust. 3 Doradca udziela drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

5. Pytający może zastrzec (poprzez wpisanie takiej informacji podczas zadawania pytania w ramach usługi „Zapytaj doradcę”) aby odpowiedź nie była publikowana na stronach www.szklanny.eu dostępnych dla innych Pytających. W takim wypadku udzielona odpowiedź zostanie umieszczona wyłącznie na koncie Pytającego. Opinie bądź dokumenty wykonane w ramach usługi „e-Porada” nie są publikowane na stronach serwisu .

 

§12

1.Pytający upoważnia Doradcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

2. Składając zamówienie Pytający może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 

§ 13

Pytający upoważnia Doradcę do kontaktu bezpośredniego w przypadku podania w formularzu numeru telefonu.

 

§ 14

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie należą do Doradcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie www.szklanny.eu a także pozyskany przez Pytających w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody . Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

§ 15

1. Doradca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu. W przypadku przerwy, Pytający w ramach umowy Kompleksowej Pomocy Prawnopodatkowej proszeni są o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.

3. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Pytającego wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis.

 

§ 16

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Pytającego.

3. W ramach usługi „e-Porada” Doradca gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli porada prawnopodatkowa wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Pytającego, w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy porada jest zgodna z prawem jednakże niekorzystna dla Pytającego.

 

§ 17

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Pytającym umowy.

 

§ 18

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Pytający zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Pytający nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Pytającego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Doradcą o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

 

§ 19

1. Doradca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

- naruszenia przez Pytającego postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- udostępnieniu hasła dostępu przez Pytającego osobom trzecim.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 , przed wypowiedzeniem umowy Doradca wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Doradca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Pytający zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.

3. W przypadku opisanym w ust. 1 , Doradca może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

z dnia 01.09.2012 r.

Przejdź do formularza e- porady

Przejdź do formularza Zapytaj doradcy