Definicje

- definicję płatnika, podatnika i inkasenta znajdziemy w ustawie Ordynacja Podatkowa, lecz przekładając na język praktycznego działania to:

" podatnik" - to osoba fizyczna (czyli każdy z nas z osobna), osoba prawna  (Spółka z o.o., Spółka Akcyjna oraz podmioty którym ustawa nadaje osobowości prawną ) bądź bądź jednostka nie posiadająca osobowości prawnej (pozostałe spółki działające na podstawie kodeksu cywilnego czy kodeksu spółek handlowych oraz takie podmioty którym ustawa nie nadaje osobowości prawnej) podlegająca na mocy ustaw podatkowych (co ważne obowiązek podatkowy musi wynikać z ustawy zgodnie z konstytucją) obowiązkowi podatkowemu (czyli wynikającej z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach)

" płatnik " - to osoba fizyczna (czyli każdy z nas z osobna), osoba prawna  (spółka z o.o., Spółka Akcyjna oraz podmioty którym ustawa nadaje osobowości prawną ) bądź bądź jednostka nie posiadająca osobowości prawnej (pozostałe spółki działające na podstawie kodeksu cywilnego czy kodeksu spółek handlowych oraz takie podmioty którym ustawa nie nadaje osobowości prawnej) obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego (to już nie tylko ustawy podatkowe ale też wydane na ich podstawie rozporządzenia) do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Poczta