20 stycznia wybór formy opadatkowania

20 stycznia każdego roku

20 stycznia każdego roku to terminy wyboru lub zmiany sposobu opłacania podatku dochodowego na rok 2011. Podatnicy, którzy w przewidzianym czasie nie złożą stosownych oświadczeń, będą opłacać zaliczki na podatek w formie, którą stosowali w ubiegłym roku.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność gospodarczą, do 20 stycznia każdego roku mogą zmienić zasady opodatkowania przez złożenie oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym. Zadeklarowana zmiana będzie miała skutek od nowego roku podatkowego. Wybranej formy opodatkowania nie będzie można zmienić w trakcie danego roku. Jeśli podatnik nie zgłosi zmian, będzie ona obowiązywać także w latach następnych.


Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą powinni złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przed jej rozpoczęciem. Jeśli podatnik nie złoży oświadczenia, zastosowanie będą miały zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej (za 2011 r. będą to stawki 18% i 32%) z obowiązkiem odprowadzania składek do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 20. dnia tego miesiąca w wysokości zaliczki za listopad.

Pozostałe możliwe formy opodatkowania to:

* podatek liniowy; stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 19% niezależnie od wysokości dochodów. Przy tej formie rozliczeń podatnik nie ma prawa do korzystania z ulg podatkowych. Podatek liniowy nie jest dostępny dla osób, które w ramach działalności gospodarczej zamierzają świadczyć usługi firmie, w której pracowały w roku bieżącym i poprzednim;
* ryczałt ewidencjonowany; ryczałt opłacany jest jako procent od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. Mogą go stosować jedynie określone grupy podatników. Stawki wynoszą 3%, 5% i 8,5%, a obowiązek zapłaty zaliczki powstaje tylko w razie uzyskania dochodu. Podatnik, który prowadzi kilka działalności, oblicza wysokość podatku osobno dla każdej z nich, stosując odpowiednią procentową stawkę;
* karta podatkowa; jest to najmniej skomplikowana forma opodatkowania dostępna dla podatników prowadzących drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną. Opodatkowanie kartą nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej. Niezależnie od uzyskania dochodu podatnik co miesiąc opłaca tę samą kwotę, bez możliwości odliczenia jakichkolwiek kosztów. Wysokość stawki podatkowej jest ustalana w drodze decyzji, na którą wpływa rodzaj działalności, liczba mieszkańców gminy, na terenie której ma być prowadzona działalność, oraz liczba zatrudnianych pracowników.

Zmiana formy opodatkowania wymaga formy pisemnej. W wypadku podatku opłacanego na zasadach ogólnych, podatku liniowego i przychodów ewidencjonowanych wystarczy złożenie oświadczenia zawierającego podstawowe dane podatnika we właściwym urzędzie skarbowym. Przy wyborze karty podatkowej przedsiębiorca składa wniosek o zastosowanie tej formy rozliczeń na druku PIT-16.

Warto przeczytać

Skala czy podatek liniowy ? http://wyborcza.pl/1,76842,8945927,Skala_czy__liniowka___Jaki_wybrac_podatek.html

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.