20 lutego wybór zaliczek kwartalnych

20 lutego wybór zaliczek kwartalnych

Na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnik prowadzący działalność gospodarczą, będący małym podatnikiem oraz podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może dokonać wyboru wpłacania zaliczek kwartalnych.

Z metody tej mogą korzystać zarówno podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, jak również podatnicy opodatkowani 19% stawką podatku liniowego.

Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 5a pkt 20 przedmiotowej ustawy mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy , w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Podatnik wysokość zaliczek w roku podatkowym ustala w następujący sposób:

-         obowiązek wpłacenia zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,

-         zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w ustawie (z możliwością stosowania odliczeń od dochodu i od podatku),

-         zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za poprzednie kwartały,

Na podstawie art. 44 ust. 3h wspomnianej powyżej ustawy podatnik korzystający z opodatkowania 19% liniową stawką podatku, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3i ustawy mały podatnik, który wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek, jest obowiązany do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, ma obowiązek złożenia zawiadomienia w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.

Źródło http://us-nowasol.iskarb.pl