20 lutego wybór zaliczek uproszczonych

20 lutego wybór zaliczek uproszczonych

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.), podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata

- jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnik nie wykazał dochodu z działalności gospodarczej albo wykazał dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej; jeżeli również w tym zeznaniu podatnik nie wykazał dochodu albo wykazał dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty nie powodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.