Od początku maja 2012

Od początku maja 2012 -  obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej przez kolejne grupy podatników

Zgodnie  z art. 111. ust  1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Praktyką przyjętą przez ministra finansów jest wydawanie co roku stosownego rozporządzenia wprowadzającego zwolnienia w zakresie stosowania kas fiskalnych znajduje ona umocowanie w ustępie 8 ww art. ( Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.) . Zgodnie z tą praktyką co roku ubywa grup podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia.

W roku 2011 to prawnicy, lekarz, doradcy podatkowi, biura rachunkowe.

Co nie oznacza, że od maja wszystkie podmioty ww mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych. Bowiem co prawda nie pojawiają się już w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( publikacja Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) lecz zgodnie z jego § 3.

1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również:
1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%;
2) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;
3) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, do zrealizowania do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie sprzedaży, będzie wyższy niż 80%.

Co oznacza nie mniej nie więcej, że obowiązek w zakresie instalacji kas fiskalnych powstaje u tych podatników od początku maja tylko w przypadku kiedy w roku 2010 uzyskali obrót w sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej równy lub wyższy niż 40 000zł.

Należy jeszcze pamiętać o zapisach w ust. 6 tego paragrafu mówiącym o tym ,że zwolnienie, to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz jego ust. 7 który zwalnia również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.