Zeznania roczne

Okres pierwszych czterech miesięcy roku to jak zwykle czas sporządzania i składania rozliczeń podatkowych.

Do końca lutego płatnicy powinni przekazać podatnikom stosowne informacje o wysokości przychodów, kosztów ich uzyskania co za tym idzie o wysokości dochodu oraz o pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez nich w naszym imieniu opłaconych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje jakie przychody winne zostać uwidocznione na tych informacjach i kto je winien sporządzać (patrz art 39 ustawy PDoOF)

Lecz to zaledwie początek podejścia do poprawnego przygotowania rozliczenia rocznego oprócz przychodów ujawnionych w informacjach PIT 11 czy  PIT 8 należy dokonać analizy pod kontem definicji przychodu zawartej w ust. 1 art 11 ustawy PDoOF mówiącej , że: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Fakt uzyskania przysporzenia majątkowego sam w sobie nie wskazuje na bezwzględny obowiązek zapłaty podatku.

W pierwszej kolejności należy określić z jakiego źródła ów przychód - w rozumieniu ustawy PDoOF - został uzyskany. Aby to zgłębić należy zapoznać się z brzmieniem rozdziału 2. ww ustawy zatytułowanego " Źródła przychodów" (art. 10 - 20a).

Równolegle należy sprawdzić czy przychód ten nie znalazł się na liście zwolnień przedmiotowych czyli uważnie przestudiować jej rozdział 3. zatytułowany " Zwolnienia przedmiotowe " (art. 21).

Jeśli już wiemy do jakiego źródła należy przypisać dany przychód i nie znaleźliśmy go wśród zwolnień przedmiotowych, to pozostaje określić czy przedmiotem opodatkowania jest dochód czy przychód. Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Aby zastosować właściwe koszty uzyskania należy stosować się  do norm określonych rozdziale 4. zatytułowanym  " Koszty uzyskania przychodów " (art. 22 - 23).

Dysponując wiedzą na temat przychodu i kosztów jego uzyskania należy ustalić czy jest opodatkowany według skali podatkowej (tak zwane zasady ogólne) czy ewentualnie podatkiem zryczałtowanym zgodnie z art. 29 do art 30e ustawy PDoOF.

W przypadku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej mamy do wyboru dwa rodzaje formularz zeznania podatkowego PIT 37 i PIT 36.

Zaś przychody opodatkowane podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy PDoOF PIT 36L, a zryczałtowanym wykazujemy na formularzach zeznań rocznych  PIT 38, PIT 39.

Ciąg dalszy w kolejnych artykułach.

Proponuję sporządzenie zeznania za rok 2012 w systemie e-porada, na podstawie Państwa informacji oraz skanów dokumentów (PIT11, dowodów poniesienia wydatków uprawniających do korzystania z ulg podatkowych). W efekcie uzyskacie Państwo zeznanie gotowe do wysyłki poprzez internet bądź do wydrukowania i dostarczenia do Urzędu Skarbowego tradycyjnymi drogami.