Od początku maja 2012 -  obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej przez kolejne grupy podatników

Zgodnie  z art. 111. ust  1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Praktyką przyjętą przez ministra finansów jest wydawanie co roku stosownego rozporządzenia wprowadzającego zwolnienia w zakresie stosowania kas fiskalnych znajduje ona umocowanie w ustępie 8 ww art. ( Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.) . Zgodnie z tą praktyką co roku ubywa grup podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia.

W roku 2011 to prawnicy, lekarz, doradcy podatkowi, biura rachunkowe.

Czytaj więcej: Od początku maja 2012

28 lutego roku płatnicy maja obowiązek sporządzenia i przekazania do Urzędu Skarbowego informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11 za 2010 rok.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 stycznia 2008 roku istnieje możliwość przekazywania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 również drogą elektroniczną.

20 lutego wybór zaliczek uproszczonych

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.), podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata

- jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnik nie wykazał dochodu z działalności gospodarczej albo wykazał dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej; jeżeli również w tym zeznaniu podatnik nie wykazał dochodu albo wykazał dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty nie powodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

 

Czytaj więcej: 20 lutego wybór zaliczek uproszczonych

20 lutego wybór zaliczek kwartalnych

Na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnik prowadzący działalność gospodarczą, będący małym podatnikiem oraz podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może dokonać wyboru wpłacania zaliczek kwartalnych.

Z metody tej mogą korzystać zarówno podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, jak również podatnicy opodatkowani 19% stawką podatku liniowego.

Czytaj więcej: 20 lutego wybór zaliczek kwartalnych